Inhoudsopgave

 

1. Definities
2. Overeenkomst, offerte en bevestiging
3. De uitvoering en wijziging(en) van de overeenkomst
4. Het inschakelen van derden
5. Domeinnamen en IP-adressen
6. Hosting, virtuele servers en aanverwante diensten
7. Onderhoud en beschikbaarheid van de Dienst
8. Notice & takedown
9. Intellectuele eigendomsrechten en eigendomsrechten
10. Gebruik en licentie
11. Prijzen
12. Honorarium en bijkomende kosten
13. Betalingsvoorwaarden
14. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
15. Garanties en vrijwaringen
16. Aansprakelijkheid
17. Overige bepalingen
18. Aanvullende bepalingen


Version: 14 Nov, 2022

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.1 Studio Ubique (opdrachtnemer): gevestigd in Nederland en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 82942595. Gevestigd: Ceintuurbaan 18 – 8524, 8024 AA Zwolle

1.2 Opdrachtgever: de wederpartij die met Opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Opdracht: de activiteit(en) die opdrachtnemer voor opdrachtgever gaat verrichten, zoals gespecificeerd in de overeenkomst.

1.4 Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zoals omschreven in de offerte of e-mail.

1.5 Gebruiker: de gebruiker van de opdracht, die door de opdrachtgever is opgegeven (bijvoorbeeld een medewerker).

1.6 Dienst: de activiteit(en) die Opdrachtnemer voor Opdrachtgever zal verrichten, zoals gespecificeerd in de overeenkomst.

1.7 Ruimte: de fysieke ruimte zoals omschreven in de overeenkomst of in de bijbehorende bijlagen met de opdrachtgever.

1.8 Maand: kalendermaand.

 

2. Overeenkomst, offerte en bevestiging

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming van alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.

2.2 Offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig. Offertes kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene wijziging in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW, SEO gerelateerde werkzaamheden, fotografie, inkoop van (stock)beeldmateriaal, drukwerk, betaalde fonts, reiskosten (€ 0,19 per kilometer) en eventuele andere heffingen van overheidswege tenzij anders overeengekomen en benoemd in de offerte. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.3 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk/per e-mail te worden bevestigd. Doet de opdrachtgever dit niet, maar stemt hij er toch mee in dat de opdrachtnemer zal beginnen met de uitvoering van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte of e-mail als overeengekomen. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden opdrachtnemer eerst nadat deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

2.4 Indien de opdrachtgever dezelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze opdrachtnemer wil verstrekken of de opdracht reeds aan een ander heeft gegeven, dient hij de opdrachtnemer hiervan op de hoogte te stellen onder vermelding van de namen van deze anderen.

2.5 Indien blijkt dat door de opdrachtgever verstrekte gegevens niet kloppen, heeft de opdrachtnemer het recht de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Elke offerte wordt gebaseerd op de ontvangen informatie ten tijde van het opstellen van de offerte. Wijzingen naderhand zoals tijdens een project wat niet is inbegrepen is meerwerk.

2.6 Opdrachtnemer kan niet aan de in zijn offertes gestelde producten, diensten of voorwaarden worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.7 Afspraken over deadlines worden in overleg met de opdrachtgever overeengekomen. Indien levering door opdrachtnemer afhangt van feedback of input van de opdrachtgever, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Indien de opdrachtgever verzuimd binnen 14 dagen (mits anders overeengekomen) een reactie te geven op reeds gedane werkzaamheden, is opdrachtnemer gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven en de reeds gedane werkzaamheden te factureren.

2.8 Bij het accepteren van een offerte gaat opdrachtgever tevens akkoord met de betalingstermijn van 14 dagen

 

3. De uitvoering en wijziging(en) van de overeenkomst

3.1 Opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

3.2 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om en tijdige en juiste levering door opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

3.3 Een door opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtgever dient opdrachtnemer in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.

3.4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen (die tot een volgende fase behoren) opschorten, totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.5 Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van opdrachtnemer.

3.6 Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden, software, etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

3.7 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien opdrachtnemer, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van opdrachtnemer zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

3.8 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan opdrachtnemer te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

3.9 Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

3.10 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

3.11 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3.12 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

3.13 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. In het geval dat de opdrachtgever mondeling of telefonisch toestemming geeft voor een aanpassing van het honorarium, wordt deze aanpassing als rechtsgeldig beschouwd en zal de opdrachtnemer deze aanpassing doorvoeren.

3.14 In afwijking van lid 3.12 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

 

4. Inschakelen van derden

4.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan opdrachtnemer, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

4.2 Indien opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

4.3 Indien bij de uitvoering van de opdracht opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

4.4 Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever is aangegaan.

4.5 Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid als er werkzaamheden op de server van de opdrachtgever plaatsvinden in opdracht van opdrachtgever. Eventuele schade welke is veroorzaakt door de opdrachtnemer kan niet worden verhaald op opdrachtnemer.


5. Domeinnamen en IP-adressen

5.1 Indien de dienst (mede) ertoe strekt dat opdrachtnemer voor opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

5.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende dan wel uitgevende instanties. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. Opdrachtnemer vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

5.3 Opdrachtgever kan uitsluitend uit de schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam en/of IP-adres is geregistreerd, het feit van registratie vernemen.

5.4 Opdrachtgever vrijwaart en houdt opdrachtnemer schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam en/of IP-adres namens of door opdrachtgever.

5.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het verliezen van opdrachtgever zijn recht(en) op een domeinnaam en/of IP-adres of voor het feit dat de domeinnaam, het IP-adres en/of het gedurende de registratieprocedure tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen. Ook is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor een door haar dan wel door opdrachtgever gemaakte typefout of onduidelijk handschrift van opdrachtgever bij aanvraag van een domeinnaam en/of IP-adres . Voorgaande behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer.

5.6 Indien opdrachtnemer een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van opdrachtgever, zal opdrachtnemer medewerking verlenen aan verzoeken van opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.

5.7 Opdrachtnemer heeft het recht de domeinnaam, het IP-adres en/of het ontoegankelijk te maken en/of op te heffen wanneer opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft in de nakoming van de overeenkomst en dat door opdrachtnemer kenbaar is gemaakt middels een schriftelijke ingebrekestelling.

5.8 De desbetreffende registrerende dan wel uitgevende instanties kunnen opdrachtgever, als domeinnaamhouder en IP-adres gebruiker en/of als -houder, direct aanspreken op het gebruik hiervan door opdrachtgever of door haar klanten. Het is mogelijk dat de desbetreffende registrerende dan wel uitgevende instanties de voorwaarden voor gebruik van in de toekomst zullen wijzigen. In alle gevallen zijn dan de nieuwe voorwaarden van toepassing.

5.9 IP-adressen blijven te allen tijde in eigendom van opdrachtnemer. Opdrachtgever krijgt slechts een gebruiksrecht, welke niet overdraagbaar is. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op IP-adressen.

6. Hosting, virtuele servers en aanverwante diensten

6.1 Indien de dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting, virtuele servers of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

6.2 Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van materiaal in strijd met bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen materiaal dat:
• smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is,
• erotisch of pornografisch is,
• inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht,
• een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie,
• hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan opdrachtgever weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden,
• (per e-mail) ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat of
• kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

6.3 Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks opdrachtnemer, overige opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Opdrachtnemer zal opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

6.4 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle juridische claims met betrekking tot de door opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke (zie tevens artikel 8 voor notice en takedown).

6.5 Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

6.6 Zonder toestemming van opdrachtnemer is het opdrachtgever verboden de door opdrachtnemer verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

6.7 Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van opdrachtgever.

6.8 Opdrachtgever verstrekt hierbij een onbeperkte licentie aan opdrachtnemer om alle door opdrachtgever via de systemen van opdrachtnemer verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door opdrachtnemer geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de overeenkomst door opdrachtnemer.

6.9 Opdrachtgever heeft geen toegang tot de door opdrachtnemer gedane configuraties (bijvoorbeeld instellingen ten aanzien van cluster hosting). In geen geval zullen de configuraties door opdrachtnemer worden verstrekt indien de overeenkomst wordt beëindigd. Deze zullen door opdrachtnemer worden gewist. Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van de installatie- en configuratiekosten.

6.10 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor haar klanten. Eventuele schade welke is veroorzaakt door een klant van opdrachtgever zal op opdrachtgever worden verhaald.

6.11 Hosting en plaatsing op de server:
a. De opdrachtgever kan ervoor kiezen om de website te laten hosten op de webserver van opdrachtnemer of op de eigen server.
b. Indien de opdrachtgever ervoor kiest om te hosten op de webserver van opdrachtnemer, begrijpt en stemt de opdrachtgever ermee in dat opdrachtnemer hosting diensten zal verlenen tegen een overeengekomen vergoeding en dat de website toegankelijk zal zijn vanaf de server van opdrachtgever.

 

7. Onderhoud en beschikbaarheid van de Dienst

7.1 Opdrachtnemer heeft het recht om haar systemen (netwerk(en)) of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan (in ieder geval ten aanzien van netwerkonderhoud, servers en systemen van maandag op vrijdag tussen 22.00u – 6.00 u. Opdrachtnemer zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Opdrachtnemer is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling, noch zullen geplande werkzaamheden inbreuk kunnen maken op afgegeven beschikbaarheidsgaranties.

7.2 Opdrachtnemer zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

7.3 Opdrachtnemer zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door opdrachtnemer opgeslagen data te realiseren (behoudens het bepaalde in de voorgaande bepalingen van dit artikel), maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement. Voor zover niet in een dergelijke Service Level Agreement anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.

7.4  Indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen zal opdrachtnemer regelmatig reservekopieën (backups) maken van door opdrachtgever op systemen van opdrachtnemer opgeslagen data, en deze op verzoek, tegen een vergoeding, aan opdrachtgever beschikbaar stellen. Opdrachtgever is ten aanzien van de back-ups te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de correctheid van de data, controle van de back-ups en eventueel herstel van de back-ups. De back-ups kunnen na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst op elk moment vernietigd worden. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om te verzoeken om een reservekopie bij beëindiging of ontbinding.

7.5 Opdrachtnemer zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Opdrachtnemer is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Opdrachtnemer is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.

7.6 Indien naar het oordeel van opdrachtnemer een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van opdrachtnemer of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is opdrachtnemer gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

7.7 Verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de hosting:
a. Indien de opdrachtgever ervoor kiest om de website op zijn eigen server te hosten, is de opdrachtnemer uitsluitend verantwoordelijk voor de configuratie, instellingen en voortdurend onderhoud van de hosting omgeving, inclusief de benodigde beveiligingsmaatregelen, updates en back-ups.
b. De opdrachtgever erkent dat opdrachtnemer niet aansprakelijk zal worden gesteld voor eventuele problemen, schade of verliezen die voortvloeien uit problemen met betrekking tot de hosting omgeving van de klant, inclusief maar niet beperkt tot beveiligingsinbreuken, server downtime, gegevensverlies of prestatieproblemen van de website.


8. Notice & Takedown

8.1 Indien een derde opdrachtnemer erop wijst dat op de website, een applicatie of onderdeel en/of functionaliteit van een systeem welke door opdrachtgever of een klant van opdrachtgever wordt beheerd informatie staat waarmee volgens die derde inbreuk wordt gemaakt op rechten van die derde of waardoor anderszins onrechtmatig wordt gehandeld, is opdrachtnemer gerechtigd, indien aannemelijk is dat door de openbaarmaking van die informatie onrechtmatig wordt gehandeld, de Dienst waarmee de website, applicatie of onderdeel en/of functionaliteit van dit systeem aan het netwerk van opdrachtnemer verbonden, met onmiddellijke ingang af te sluiten. Indien de website of onderdeel en/of functionaliteit van het systeem op apparatuur van opdrachtnemer staat zal opdrachtnemer de desbetreffende informatie met onmiddellijke ingang van haar systeem te verwijderen.

8.2 Tevens is opdrachtnemer in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van opdrachtgever te verstrekken aan een derde of aan de bevoegde instanties.

8.3  Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is opdrachtnemer gerechtigd hiervan aangifte te doen. Opdrachtnemer kan hierbij alle relevante informatie over opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties opdrachtnemer verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.

8.4 Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard ook die door opdrachtgever of haar klanten wordt geleden als gevolg van de afsluiting van de Dienst of als gevolg van de verwijdering van de informatie dan wel het verstrekken van persoonsgegevens.

8.5 Opdrachtgever vrijwaart en zal opdrachtnemer schadeloos houden voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of de informatie op de website afkomstig van opdrachtgever dan wel een website van een klant van opdrachtgever.

9. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

9.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend opdrachtnemer daartoe bevoegd.

9.2 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is opdrachtnemer ten allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

9.3 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

9.4 Intellectuele eigendomsrechten website of applicatie
a. Alle op maat gemaakte UX/UI-ontwerpen en ontwikkelingswerkzaamheden die door opdrachtnemer zijn gemaakt voor het website of applicatie project, blijven het exclusieve eigendom van de opdrachtnemer totdat volledige betaling van de opdrachtgever is ontvangen.
b. Na ontvangst van volledige betaling verleent opdrachtnemer de opdrachtgever een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de materialen uitsluitend te gebruiken voor het exploiteren van de website of applicatie.
c. De opdrachtgever erkent dat opdrachtnemer de projectmaterialen, inclusief de op maat gemaakte UX/UI-ontwerpen, kan gebruiken als onderdeel van zijn portfolio of voor promotionele doeleinden.

9.5 Overdracht van eigendom
a. Na volledige betaling krijgt de opdrachtgever het eigendom van het website of applicatie project, inclusief de op maat gemaakte UX/UI-ontwerpen en de ontwikkelde website, onderhevig aan de voorwaarden die in de overeenkomst zijn uiteengezet.
b. De overdracht van eigendom omvat geen onderliggende software, code of assets van derden die bij de ontwikkeling zijn gebruikt, die eigendom blijven van hun respectievelijke eigenaars.

 

10. Gebruik en licentie

10.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met opdrachtnemer, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.

10.2 De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft opdrachtnemer recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van opdrachtnemer een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

10.3 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:
a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

10.4 Opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie, mits anders schriftelijk is overeengekomen met opdrachtgever.

11. Prijzen

11.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (21% BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

11.2 Eventueel genoemde prijzen op de website van opdrachtnemer (www.studioubique.com), offertes, overeenkomsten zijn onder voorbehoud van programmeer- en typfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

11.3 Opdrachtnemer is gerechtigd de gehanteerde prijzen in deze overeenkomst op elk moment te verhogen. Opdrachtnemer zal opdrachtgever hiertoe ten minste twee maanden van tevoren op de hoogte stellen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Artikel 11 lid 4 en 5 maken een uitzondering op het recht van opdrachtgever om bij een prijsverhoging de overeenkomst te beëindigen. Indien opdrachtnemer de geldende prijzen en tarieven wenst te verlagen is opdrachtnemer gerechtigd deze verlaging direct, zonder mogelijkheid tot opzegging door opdrachtgever, door te voeren.

11.4 Opdrachtnemer is gerechtigd de gehanteerde prijzen in deze overeenkomst jaarlijks met maximaal het percentage van 5% te verhogen, zonder de mogelijkheid voor opdrachtgever om de overeenkomst op te zeggen. Stroomtarieven kunnen te allen tijde door opdrachtnemer tussentijds worden verhoogd met een maximum van 45% per jaar, zonder de mogelijkheid voor opdrachtgever om de overeenkomst op te zeggen. Dit maximum komt te vervallen indien er sprake is van een omstandigheid, zoals beschreven in lid 5 van dit artikel.

11.5 Opdrachtnemer is onder navolgende omstandigheden gerechtigd tot direct het verhogen van de prijs, zonder de mogelijkheid voor opdrachtgever om de overeenkomst op te zeggen:
• indien de prijsverhoging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
• indien de prijsverhoging het gevolg is van een prijsverhoging door (stroom)leverancier(s);
• indien de prijsverhoging voortvloeit uit een op opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet;
• indien de prijsverhoging het gevolg is van veranderde marktomstandigheden of
• inflatiecorrectie.

11.6 Opdrachtnemer kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer, CPU, geheugen en stroom per maand, die opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is opdrachtnemer bevoegd aanvullende kosten in rekening te brengen, conform de bedragen, zoals vermeld in de offerte, prijslijst of website van opdrachtnemer. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte, CPU, geheugen of dataverkeer is bereikt. Indien opdrachtgever haar overeengekomen stroomlimieten per compartiment overschrijdt, is opdrachtnemer gerechtigd binnen één werkdag na melding van de overschrijding aan opdrachtgever alle maatregelen te treffen om het verbruik naar het maximaal toegestane te reduceren. Kosten die hiermee gepaard gaan zullen worden doorberekend aan opdrachtgever.

11.7 Indien opdrachtnemer door oorzaak van opdrachtgever extra kosten moet maken of daardoor aanvullende diensten uitvoert, is opdrachtnemer gerechtigd deze bij opdrachtgever in rekening te brengen. Onder oorzaken van opdrachtgever vallen bijvoorbeeld incomplete aanvragen, niet tijdig reageren, onjuist verstrekte informatie, nalatigheid en tevens veroorzaakte doublures.

12. Honorarium en bijkomende kosten

12.1 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

12.2 Indien opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door opdrachtnemer gehanteerde honorarium tarieven.

12.3 Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft opdrachtnemer na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een door opdrachtnemer te kiezen accountant te laten controleren. Indien de uitkomst van de controle door de accountant meer dan 2% of EUR. 130,00 afwijkt van de opgave en de afrekening door de opdrachtgever, komen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever.

12.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. Het is belangrijk op te merken dat mondelinge of telefonische overeenkomsten ook rechtsgeldig zijn en dat een dergelijke overeenkomst de schriftelijke overeenkomst kan vervangen of wijzigen, indien de partijen ermee instemmen.


13. Betalingsvoorwaarden

13.1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum mits anders overeengekomen met opdrachtgever. Indien na het verstrijken van deze termijn door opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00 excl. BTW.

13.2 Opdrachtnemer is gerechtigd direct na de totstandkoming van een overeenkomst, van ten minste € 1.000,00 excl. BTW, 50% van de overeengekomen vergoeding vooruit te factureren, mits anders overeengekomen. Het resterende bedrag van de overeengekomen vergoeding wordt, naar keuze van opdrachtnemer, gedurende de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden en/of aan het einde van de opdracht gefactureerd.

13.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten. Bij niet tijdige, of slechts gedeeltelijke betaling van de factuurbedragen, is over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd vanaf de factuurdatum. Als maand geldt iedere maand of gedeelte van een maand na factuurdatum.

13.4 Indien de betaling langer dan 30 dagen achterwege blijft, staat opdrachtnemer in zijn recht de verbinding van de internet-faciliteiten van opdrachtgever met het netwerk van opdrachtnemer dan wel de Dienst op te schorten totdat betaling is geschiedt.

13.5 Bij het niet nakomen van de verplichtingen door opdrachtgever, erkent opdrachtgever zijn aansprakelijkheid en komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke (incasso/gerechtsdeurwaarder etc.).
Indien wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting de internetfaciliteiten van dan wel de geleverde dienst aan opdrachtgever door opdrachtnemer zijn opgeschort, ingevolge artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden, kan heraansluiting slechts plaatsvinden indien de vordering(en) zijn voldaan.

13.6 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging (indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven) ten laste van opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

13.7 Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door opdrachtnemer.

 

14. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

14.1 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

14.2 Indien de overeenkomst door opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

14.3 Zowel opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft opdrachtnemer het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

14.4 In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

14.5 Wanneer de werkzaamheden van opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

14.6 Indien er vaste prijzen zijn overeengekomen voor de uitvoering van de werkzaamheden, zal opdrachtnemer bij ontbinding van de overeenkomst niet verplicht zijn om een uren specificatie te verstrekken aan de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer zal echter indien gewenst wel een uren specificatie verstrekken van de werkzaamheden op uurbasis die apart zijn gefactureerd aan de opdrachtgever. Het is belangrijk op te merken dat de vaste prijzen vooraf zijn vastgesteld en dat opdrachtgever akkoord heeft gegeven met deze prijzen voordat de werkzaamheden zijn gestart.

 

15. Garanties en vrijwaringen

15.1 Opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de auteurswet en als auteursrecht-hebbende over het werk kan beschikken.

15.2 De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer of door opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

15.3 De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

15.4 Uitgesloten van garantie zijn problemen rondom incompatibiliteit met nieuwere versies van WordPress of externe API’s voortkomend uit incompatibiliteit, het niet onderhouden, of het niet updaten of aanpassen van software geleverd door derden zoals plugins, frameworks en themes.

16. Aansprakelijkheid

16.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:
a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
c. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
e. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
f. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
g. eventuele problemen ten gevolge van het toepassen van beschikbare updates van de WordPress Core, themes, templates en/ of plugins of wijzigingen gedaan door de opdrachtnemer of opdrachtgever. Zoals andere PHP versies of servertypes of hostingabonnement zijn uitgesloten van garantie, omdat onmogelijk garantie kan worden gegeven op open-source software of provider-aanpassingen die buiten de invloed liggen van opdrachtnemer.

16.2 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:
a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

16.3 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer -ondergeschikten derhalve uitgezonderd-, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door opdrachtnemer gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 45.000,00 en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan opdrachtnemer uitkeert.

16.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt beëindigt.

16.5 De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

 

17. Overige bepalingen

17.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

17.2 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

17.3 De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

17.4 Op de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle (Overijssel) waar opdrachtnemer is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van opdrachtnemer.

 

18. Aanvullende bepalingen

18.1 Een ontwerp- en ontwikkelfase bij opdracht is inclusief drie correctierondes per ontwerp of pagina. Extra correcties op nacalculatie op basis van ons uurtarief. Mits een correctie nalatigheid is van opdrachtnemer wordt dit kosteloos doorgevoerd.

18.2 Bij de ontwerpfase gebruiken we de door opdrachtgever aangeleverde content zoals teksten en beeldmateriaal. Het vullen van de content in een Content Management System (CMS) doen we op basis van de goedgekeurde ontwerpen. Eventuele wijzigingen naderhand van de content kunnen na oplevering van het CMS door opdrachtgever zelf worden uitgevoerd. Nieuw aangeleverde content plaatsen in het ontwerp en/of het CMS tijdens het project is niet inbegrepen bij een offerte dan wel opdracht. In overleg wordt dit als meerwerk gefactureerd.

18.3 De opdrachtnemer zal zich inspannen om de gestelde deadlines te halen, maar is hiervoor afhankelijk van tijdige feedback en input van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever geen reactie geeft op verzoeken om feedback of input binnen veertien dagen, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor om de deadline op te schuiven en de opdrachtgever te factureren voor reeds verrichte werkzaamheden.

18.4 Let op dat diensten voor SEO en marketing gerelateerd werk of campagnes, evenals server onderhoud, plug-in aankopen, hosting en domeinnaam gerelateerde diensten, een opzegtermijn van één maand vereisen vóór de verlengingsdatum voor eventuele wijzigingen of annuleringen.